Všeobecné obchodní podmínky pro nákup digitálního zboží (Elektronické vydání) prostřednictvím služby iKiosek

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Grant IT s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice 100 00 Praha 10, IČ 28938526, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 154404 (dále jen „Poskytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě podlicenční smlouvy při nákupu digitálního obsahu (dále jen „Podlicenční smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“ nebo „Uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován v rámci služby iKiosek.cz provozované společností CZECH NEWS CENTER a.s., a to v sekci Elektronické vydání a dále prostřednictvím jednotlivých nabídek elektronických verzí titulů uveřejňovaných v rámci služby iKiosek (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Podlicenční smlouvy. Podlicenční smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Podlicenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. DEFINICE

2.1.Službou se rozumí poskytnutí podlicence k digitálnímu obsahu v rámci Webového rozhraní obchodu.

2.2.Digitálním obsahem se rozumí elektronická verze periodického, případně neperiodického tisku vydávaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. zpřístupněný Uživatelům prostřednictvím Služby formou udělení podlicence.

3. UZAVŘENÍ PODLICENČNÍ SMLOUVY

3.1.Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Podlicenční smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně jejich označení a popisu jejich hlavních vlastností, ceny a způsobu platby a v neposlední řadě i způsobu dodání. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nabídku vybraných služeb pouze pro vymezené geografické území. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena služby může být stanovena odlišně v závislosti na použitém způsobu úhrady. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Podlicenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář na Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1objednávané službě (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

3.3.2způsobu úhrady ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného služby,

3.3.3informace o nákladech spojených s dodáním služby nebo s platbou za službu (dále společně jen jako „objednávka“)

3.3.4identifikaci Uživatele

3.4.Před zasláním objednávky Poskytovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. objednávku odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Uživatele“).

3.5.Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací).

3.6.Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Podlicenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Poskytovateli.

3.7.Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Podlicenční smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Podlicenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Cenu Služby a případné náklady spojené s dodáním Služby dle Podlicenční smlouvy může Uživatel uhradit Poskytovateli prostřednictvím platebních nástrojů uvedených ve Webovém rozhraní obchodu.

4.2.Uživatel nabývá práva k užití Služby zaplacením celé ceny za příslušnou Službu. Cena za Služby je účtována při jejich koupi, tedy před započetím stahování datového souboru. Případné přerušení datového připojení v průběhu stahování datového souboru prostřednictvím iKiosku tak nemá vliv na vyúčtování ceny. Soubory, jejichž stahování nebylo úspěšně dokončeno, budou uloženy na portálu na záložce iKiosek v sekci Moje knihovna a Uživatel může stažení příslušného Digitálního obsahu dokončit kdykoliv po opětovném obnovení připojení k iKiosku; cena příslušné Služby již nebude v případě dokončování stahování účtována.

4.3.Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, není-li v rámci nabídky jednotlivé Služby uvedeno jinak.

4.4.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Podlicenční smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5. ODPOVĚDNOST

5.1.Poskytovatel nenese odpovědnost za vady či nesprávnosti služby iKiosk nebo Webového rozhraní obchodu vzniklé v důsledku zásahů třetích stran, či jejího Digitálního obsahu nebo v důsledku užití této Služby v rozporu s těmito podmínkami. Poskytovatel dále neodpovídá za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele či za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Služba při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Uživateli, že v době, kdy byl Uživateli na základě podlicence zpřístupněn Digitální obsah:

6.2.1má Služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Služby a na základě údajů o Službě uveřejněných Poskytovatelem,

6.2.2se Služba hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Služba tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.Práva z vadného plnění uplatňuje Uživatel v souladu s čl. 7.3 u Poskytovatele zasláním podání na adresu elektronické pošty Poskytovatele: info@shop.ikiosek.cz.

7. ODSTOUPENÍ OD PODLICENČNÍ SMLOUVY

7.1.Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání Digitálního obsahu s výjimkou případu, kdy Služba má vadu, a Uživatele opravňuje k odstoupení některé z ustanovení uvedených v čl. 6.2 obchodních podmínek.

7.2.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Podlicenční smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal, pokud je to možné, nedohodnou-li se Uživatel s Poskytovatelem jinak.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Podlicenční smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

8.3.Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4.Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. KOMUNIKACE STRAN

9.1.Komunikace ze strany společnosti Grand IT ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností Grand IT uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení na iKiosku (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), využitím elektronické adresy či telefonního čísla Uživatele.

9.2.Pro komunikaci Uživatele se společností Grand IT, jako s provozovatelem sekce elektronické vydání na iKiosku, je určena emailová adresa info@shop.ikiosek.cz.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami každým připojením do sekce elektronické vydání na portálu iKiosek.

10.2.Pokud vztah založený Podlicenční smlouvou Obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.4.Podlicenční smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.Poskytovatel je oprávněn kdykoli měnit a doplňovat tyto podmínky. Aktuální znění podmínek je k dispozici v rámci Webového rozhraní obchodu. Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají účinnosti předchozí podmínky.

10.6.Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 1. 10. 2018.